در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان اردبیل | شهر گرمی | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر معین اجارودی 138061 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی اردبیل-گرمی دندانپزشکي
2 دکتر سیدامیر احدی 139867 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی اردبیل-گرمی دندانپزشکي
3 دکتر حمدالله اسمی 104327 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی اردبیل-گرمی دندانپزشکي
4 دکتر ناصر حیدری 213178 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر بهنام دیانت 148513 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر پیمان ساری خانی 143949 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
7 دکتر غزل سلیمانی 171018 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر فیض اله شهیم گرمی 19735 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
9 دکتر اکبر محمدنیا 204825 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
10 دکتر زهرا موسی زاده 205452 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
11 دکتر حکمتعلی ناصری 129927 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی اردبیل-گرمی دندانپزشکي
12 دکتر کیوان نسترین توبنق 176105 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
13 دکتر امیرعلی هدایتی 177551 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی اردبیل-گرمی دندانپزشکي
14 دکتر بهرنگ پورخان 190277 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا