در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان بوشهر | شهر جم | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر علی ابراهیمی 192210 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر الهام احمدی پور 182849 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-کنگان پزشکي
3 دکتر آوینا اغنیا 206571 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-جم پزشکي
4 دکتر عباسعلی کوروش امیرجاهد 4527 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-جم پزشکي
5 دکتر فرهاد باقری 78038 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-جم پزشکي
6 دکتر هدی بهرامی نیا 160850 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر جواد جعفرزاده 165875 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر حسین حسن زاده 198430 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-جم پزشکي
9 دکتر فاطمه السادات حق دوست 123709 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-کنگان پزشکي
10 دکتر سیدعبدالرضا حمیدی 67567 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-کنگان پزشکي
11 دکتر معصومه دبیری 100015 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
12 دکتر حسین رضائی 183377 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
13 دکتر سیدرامین سعادتیان 70858 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-جم پزشکي
14 دکتر بیتا سلیمانی 169615 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر رضوان سلیمی 177132 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
16 دکتر رامین شفیعیان 54107 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-جم پزشکي
17 دکتر امیر ضابطیان جهرمی 105993 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-جم پزشکي
18 دکتر مرتضی فتوحی 163044 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-جم پزشکي
19 دکتر محمد فرهادی 176804 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
20 دکتر مریم فروغ نیا 193549 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-جم پزشکي
21 دکتر مرضیه میهن دوست 111655 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-کنگان پزشکي
22 دکتر محمدکریم نجفی 91703 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-جم پزشکي
23 دکتر مهدی نیکوئی 103292 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-جم پزشکي
24 دکتر کامبیز کامران 82862 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-کنگان پزشکي
25 دکتر حسن کنج کاو 180483 دکترای حرفه‌ای پزشکی بوشهر-جم پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا