در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر رباط کریم | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر بهنام ابراهیمی 183452 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر امین ابوالحسنی خواجه 162177 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
3 دکتر مرتضی احمدی 148331 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر حسین اسمعیلی طاهری 144546 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر مرتضی اصلانی 69097 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر افشین امامی 65454 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
7 دکتر حمیدرضا اکتائی 150484 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر علیرضا اکرمی 159843 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
9 دکتر به ناز بازرگانی 65891 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
10 دکتر پریسا باوقار زعمی 166902 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
11 دکتر عمید بخشی پور نیلاش 191121 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر بهزاد بهرام نژاد 149833 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
13 دکتر مهرداد بهناز 148999 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
14 دکتر منوچهر بیگدلی 42443 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
15 دکتر فاطمه ثابت قدم 173770 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
16 دکتر مونا جابرانصاری 150454 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
17 دکتر نادیا جاهدجو 157204 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
18 دکتر حمیدرضا جعفری 162202 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
19 دکتر فریده حامد 28091 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
20 دکتر سحر حسینی جدی 155415 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
21 دکتر سپیده حسینی جدی 125580 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
22 دکتر مسعود حکیمی عابد 120359 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
23 دکتر احسان خادم 180306 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
24 دکتر فاطمه خانی 169778 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
25 دکتر ساجده خداشناس 148631 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کرمان-سیرجان دندانپزشکي
26 دکتر محمد خلیل ات-384 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی اتباع خارجي - پزشکي
27 دکتر پژمان رحمانی پاشاکی 158631 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
28 دکتر مجید رضائی 123453 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
29 دکتر هانیه رمضانی 112871 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
30 دکتر مهسا روح اللهی 174259 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
31 دکتر سارا روزبهانی 181488 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
32 دکتر سمیرا رونقی 172854 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
33 دکتر شمیم ریاحی 192850 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
34 دکتر آذین زراعتی 155951 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
35 دکتر رضا سرتیپی 100363 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
36 دکتر مهدی سرتیپی 105231 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
37 دکتر حسام الدین سماوات 171623 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
38 دکتر سعیده سهرابی 168089 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
39 دکتر ساشا سیاح پور 118487 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
40 دکتر علی سیدیان مقدم 190529 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
41 دکتر فخرالدین سیفی 150377 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
42 دکتر ایلناز شاکرزاده 163009 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
43 دکتر عسل شایان کیا 148507 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
44 دکتر حمیدرضا شایسته نسب 135923 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
45 دکتر امیرهوشنگ شکرانی 91181 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
46 دکتر مهرشاد شیروانی 89736 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
47 دکتر حامد شیرین زاده دستگیری 168032 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
48 دکتر الهام صحرانیوش 178084 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
49 دکتر کامران صفائی خلج آبادی 134194 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-رباطکریم دندانپزشکي
50 دکتر سحرسادات صفوی سهی 181474 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا