در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر شهریار | رشته تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر نسترن آصفی 107625 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
2 دکتر مریم آقائی 75281 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
3 دکتر سپیده اتحادی 29962 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
4 دکتر آرش احمدزاده 105567 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
5 دکتر فرناز اعتضاد 31338 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
6 دکتر آیه باقی زاده دزفولی 141607 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
7 دکتر علیرضا بشری طارمسری 157449 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
8 دکتر بهنام ترابی نژاد 130009 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
9 دکتر آیدین تقی لو 112853 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
10 دکتر سیدامیرحسین جعفری سپهر 110476 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
11 دکتر مهرداد جورغلامی 145482 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
12 دکتر رضا خالق نژادطبری 125574 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
13 دکتر یاسر رستمی 146211 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) کردستان-بانه پزشکي
14 دکتر مصطفی رنجبر 144963 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
15 دکتر جواد زارع مهرجردی 35858 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
16 دکتر محمد شیربیگی پورهمت آباد 62322 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
17 دکتر ابوالفضل شیروی خوزانی 138900 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
18 دکتر میلاد عبائیان 123452 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
19 دکتر محمود عزیزی 42522 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
20 دکتر مهنوش علی ایپچی 30911 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
21 دکتر علی فتاح پور 145441 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
22 دکتر محسن فتح اردوبادی 131528 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
23 دکتر اکرم سادات فرهادی 60776 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
24 دکتر سعیده فیاض فرخاد 63037 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
25 دکتر بهمن فیروزکوهی 48986 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
26 دکتر افشار قمری خامنه 164269 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
27 دکتر جواد محمدی مقدم 128246 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
28 دکتر مصطفی مستوفی 28580 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
29 دکتر حمیدرضا منصوری 36902 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-تهران پزشکي
30 دکتر سیدعلی اکبر مهدوی اناری 119606 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-تهران پزشکي
31 دکتر سیدصمیم واقفی فر 100268 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) پزشکي
32 دکتر آرمین وقردوست 86013 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
33 دکتر عبدالکریم وکیل التجار 7314 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-تهران پزشکي
34 دکتر نیره پناهدار 92617 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-شهریار پزشکي
35 دکتر ستارعبدالله کاظم ات-442 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) اتباع خارجي - پزشکي
36 دکتر فرهاد کاوسی 44025 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-اندیشه پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا