در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر شهریار | رشته تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر سعید ابوالحسنی 84181 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-رودهن پزشکي
2 دکتر حامدرضا احمدی زاده 150017 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
3 دکتر بهروز اصغری 69445 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
4 دکتر یداله امیدی 52031 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
5 دکتر امیرمحسن خرمی ملایری 143980 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
6 دکتر فرشید دهخدا 164924 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
7 دکتر کیوان رمضانی 158792 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
8 دکتر سعید سلیمانی 29482 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
9 دکتر امیر شریف زاده 108051 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
10 دکتر هوشنگ صادقی 69102 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
11 دکتر مجید صدیقی فرد 103535 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
12 دکتر امید صفائی 120526 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
13 دکتر حسین ظهوری 141455 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
14 دکتر مهدی فیروزی 107549 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
15 دکتر مهدی فیض اللهی 162283 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
16 دکتر احسان قدیمی 157437 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
17 دکتر علی مأوائیان 131588 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
18 دکتر رضا مقیمی 27395 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-ورامین پزشکي
19 دکتر رضا کریمی 67252 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
20 دکتر احمدعلی گل آقائی درزی 64362 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
21 دکتر داود یزدی 63259 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-دزفول پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا