در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر شهریار | رشته تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر سعید ابوالحسنی 84181 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
2 دکتر حامدرضا احمدی زاده 150017 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
3 دکتر بهروز اصغری 69445 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
4 دکتر یداله امیدی 52031 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
5 دکتر حسین حمداله زاده 98010 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
6 دکتر امیرمحسن خرمی ملایری 143980 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
7 دکتر امیر شریف زاده 108051 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
8 دکتر مسعود صابری 104506 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
9 دکتر هوشنگ صادقی 69102 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
10 دکتر مجید صدیقی فرد 103535 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
11 دکتر امید صفائی 120526 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
12 دکتر حسین ظهوری 141455 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
13 دکتر مهدی فیروزی 107549 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
14 دکتر رضا مقیمی 27395 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-ورامین پزشکي
15 دکتر فردیس وثوقی 151166 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
16 دکتر محمدحسین چگینی کرد 66843 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
17 دکتر رضا کریمی 67252 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
18 دکتر احمدعلی گل آقائی درزی 64362 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-شهریار پزشکي
19 دکتر داود یزدی 63259 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) خوزستان-دزفول پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا