در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر شهریار | رشته تخصص جراحی عمومی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر آرش احمدی 144451 تخصص جراحی عمومی پزشکي
2 دکتر امین اله بهروزی دهنو 146263 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
3 دکتر محمد بهزادی 157412 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
4 دکتر مسعود جسمانی تفتی 24010 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
5 دکتر شاهین جمیلی 63182 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
6 دکتر یسری جهانگیری 103464 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
7 دکتر مصطفی حجتی لمراسکی 133027 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
8 دکتر فروغ حکیمی پور 49806 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
9 دکتر بیژن خراسانی 39018 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
10 دکتر مینا خشنودی 130177 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
11 دکتر محمدحسن خلیقی منفرد 20221 تخصص جراحی عمومی تهران-اندیشه پزشکي
12 دکتر امیرحسین رحمانی 124538 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
13 دکتر حسن رضایی 63076 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
14 دکتر خشایار سنجری 129997 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
15 دکتر سیدصادق فرزاد صالح 24044 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
16 دکتر مجید صمصامی 110922 تخصص جراحی عمومی پزشکي
17 دکتر مهرتاش غلامحسین طهرانی 33626 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
18 دکتر روزبه فاضل 134788 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
19 دکتر حمیدرضا فروتن 33093 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
20 دکتر فرهاد فرید 24753 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
21 دکتر نعمت اله فیاضی 17457 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
22 دکتر سعید مرادی 112561 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
23 دکتر فرشید مقصودلونژاد 40561 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
24 دکتر سیدجواد موسوی 89731 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
25 دکتر بهروز وحدت 3332 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي
26 دکتر مجید چگینی 88169 تخصص جراحی عمومی خوزستان-دزفول پزشکي
27 دکتر فرهاد کیانی امین 90085 تخصص جراحی عمومی تهران-شهریار پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا