در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر شهریار | رشته تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر آرش آروین 117181 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) تهران-شهریار پزشکي
2 دکتر محمد اردشیری 93430 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) تهران-تهران پزشکي
3 دکتر محسن بهمنی 130209 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) تهران-شهریار پزشکي
4 دکتر پیام بکیانیان وزیری 59895 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) تهران-شهریار پزشکي
5 دکتر بهناز بیهقی 51851 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) تهران-شهریار پزشکي
6 دکتر سیدعلیرضا خلیلی 32066 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) تهران-شهریار پزشکي
7 دکتر بنت الهدی رضادوست 130741 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) پزشکي
8 دکتر مهدی سبطی 95953 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) تهران-شهریار پزشکي
9 دکتر جلال سلیمان فلاح 23982 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) تهران-شهریار پزشکي
10 دکتر محسن شیرآقائی 137462 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) تهران-شهریار پزشکي
11 دکتر بهنام صالحی 158497 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) تهران-شهریار پزشکي
12 دکتر فریبا کنشلو 86822 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) تهران-شهریار پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا