در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر شهریار | رشته تخصص طب اورژانس# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر علی آزادپور 164583 تخصص طب اورژانس پزشکي
2 دکتر میترا احمدی 123312 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
3 دکتر نیلوفر اخیانی 121031 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
4 دکتر مازیار اشرفی 90353 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
5 دکتر سیدامین اله بحرینی 135488 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
6 دکتر حمیدرضا بهمنی 94430 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
7 دکتر بی تا بیتازر 137044 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
8 دکتر مرتضی جمشیدیان 102455 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
9 دکتر احسان حاج زرگرباشی 112714 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
10 دکتر هادی حاجبی 119452 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
11 دکتر سیدحامد حسینی 117219 تخصص طب اورژانس پزشکي
12 دکتر سیده فاطمه حسینی کردمحله 122323 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
13 دکتر شیما حیدری 137765 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
14 دکتر امیر حیدریان 109356 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
15 دکتر فرشاد دیلمی 144832 تخصص طب اورژانس پزشکي
16 دکتر مرتضی رودکی 116810 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
17 دکتر ایمان فیضی 95278 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
18 دکتر مونا قنبری 109516 تخصص طب اورژانس پزشکي
19 دکتر لیلا مسیبی خوزانی 105583 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
20 دکتر مریم نیازآذری 113202 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
21 دکتر هوشنگ پوربهرام 119088 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
22 دکتر حمیدرضا کریم پورطاری 70330 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي
23 دکتر آزاده کندری 106657 تخصص طب اورژانس تهران-شهریار پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا