در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر شهریار | رشته تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر یوسف اسکندری 143015 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن تهران-شهریار پزشکي
2 دکتر محمدحسن افشار 34004 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن تهران-شهریار پزشکي
3 دکتر پوپک ایزدی 70261 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن تهران-شهریار پزشکي
4 دکتر غلامرضا بیاضیان 85686 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن تهران-شهریار پزشکي
5 دکتر پریسا دمیرچی 132447 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن تهران-شهریار پزشکي
6 دکتر مریم رومیانی 135506 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن تهران-شهریار پزشکي
7 دکتر شیما شیرخدا 137446 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن تهران-شهریار پزشکي
8 دکتر مهسا صدقی 80308 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن تهران-شهریار پزشکي
9 دکتر علیرضا مزارعی 145989 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن تهران-شهریار پزشکي
10 دکتر پارسا چراغی پور 132163 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن تهران-شهریار پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا