در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر شهریار | رشته کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 مریم اسدی ش-734 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) شنوايي‌شناسي
2 ماهان تکلو ش-693 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) تهران-شهریار شنوايي‌شناسي
3 محمدرضا راز ش-1242 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) تهران-شهریار شنوايي‌شناسي
4 حمیدرضا رمضانی کیوی ش-198 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) تهران-شهریار شنوايي‌شناسي
5 حوری سادات ش-1343 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) تهران-تهران شنوايي‌شناسي
6 اعظم شریفی ش-226 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) تهران-شهریار شنوايي‌شناسي
7 رقیه محمدی ش-1183 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) البرز-کرج شنوايي‌شناسي
8 محمدجواد موید ش-521 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) تهران-شهریار شنوايي‌شناسي
9 سجاد نجفی شاهعلی بیگلو ش-1794 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) تهران-شهریار شنوايي‌شناسي
10 بهروز چراغی پور ش-2139 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) تهران-اندیشه شنوايي‌شناسي
11 ناصر یزدی ش-13 کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی) تهران-شهریار شنوايي‌شناسي

فهرست اعضا جستجوی اعضا