در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر نسیم شهر | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر ابوالفضل انورپور دانبرانی 170560 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر علیرضا آزرمی ور 45596 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
3 دکتر محمدمهدی ادیمی 94794 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
4 دکتر سیدعباس اعتمادی نیا 66910 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-نسیم شهر پزشکي
5 دکتر آرش امامی 144750 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر توحید امامی میبدی 138701 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر مریم امامی میبدی 153657 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر حانیه امیداحمدی 164140 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر مسعود باقری 171882 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر عیسی بنازاده 114429 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
11 دکتر محمدحسین بهرامی 140779 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر یوسف تندرستی دانا 107554 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
13 دکتر اکرم جعفرآبادی 118190 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
14 دکتر یاسمین جعفری 187873 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر حسن جهاندیده 134872 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
16 دکتر عبدالکریم حاجی قادری 180339 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر زهرا حسن لو 176235 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
18 دکتر سیدکیوان حسنی 164134 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
19 دکتر خلیل حسین زاده 107577 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
20 دکتر فائزه سادات حق گو 151265 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
21 دکتر محمدرضا حیدرزاده 168262 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
22 دکتر محمدرضا خادمی 182099 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
23 دکتر محمد خانشی 183435 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
24 دکتر داود خرامان 50789 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
25 دکتر مجید خلیلی 87474 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
26 دکتر علی دانش راد 74580 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
27 دکتر الهه درگاهی درآباد 187377 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
28 دکتر علی دهقان طرزجانی 88091 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
29 دکتر محمدحسن رجبی همدانی 76377 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-رباطکریم پزشکي
30 دکتر محمد رحیمی جمنانی 98675 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
31 دکتر پدرام رمضانی 160400 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
32 دکتر پرهام روشن ضمیرطبری 95056 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
33 دکتر محمدرضا زارعحسینی 143259 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
34 دکتر ولی اله سرمایه 75069 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
35 دکتر فرید سلیمانی 174641 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
36 دکتر الهه شاکر 180061 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
37 دکتر سعیده شریعت نژاد 187871 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
38 دکتر سپیده شیرچی 179023 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
39 دکتر حمید صادقی 179693 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
40 دکتر سروناز صمدی کوچکسرائی 160963 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
41 دکتر ابوالفضل علی عسگری 76076 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
42 دکتر رضا عیوض نیا 67672 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
43 دکتر اتابک فتحی راد 34639 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
44 دکتر نیلوفر فرجی 167077 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
45 دکتر مجتبی فقیه امامی 133243 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
46 دکتر حمیدرضا فلاح صفری 167414 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
47 دکتر مجید قاسمی معبود 167493 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
48 دکتر جعفر قاسمیان 63775 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
49 دکتر کریم قیومی 48921 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي
50 دکتر رامین محبی 74536 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-بهارستان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا