در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر وحیدیه | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر امیر تبریزی 188589 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-وحیدیه پزشکي
2 دکتر عادل حدادی فرد 131024 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
3 دکتر تیراژه حضرتی یادکوری 117025 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر علیرضا درخشانی 40579 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
5 دکتر حسین رودمشکی 195104 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-وحیدیه پزشکي
6 دکتر زهرا شعرباف 176258 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر ناصر شیریان 165131 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-وحیدیه پزشکي
8 دکتر محمدرضا طهماسب پور 69211 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
9 دکتر سیامک فخریان 94184 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
10 دکتر علی قائمی 158866 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-وحیدیه پزشکي
11 دکتر سیدپژمان میرابوالقاسمی 155600 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي
12 دکتر امیر نصراللهی زاده 206625 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-وحیدیه پزشکي
13 دکتر نادر نعمتی 41141 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-وحیدیه پزشکي
14 دکتر محمداحسان کبودوند 193586 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-وحیدیه پزشکي
15 دکتر علی یزدیان 113768 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-شهریار پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا