در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر ورامین | رشته تخصص بیماری‌های داخلی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر فاطمه تاجیک رستمی 70325 تخصص بیماری‌های داخلی تهران-ورامین پزشکي
2 دکتر مازیار حسن زاده کیانی 119354 تخصص بیماری‌های داخلی خوزستان-ایذه پزشکي
3 دکتر نجمه رادگودرزی 132389 تخصص بیماری‌های داخلی پزشکي
4 دکتر محسن رباطی 32940 تخصص بیماری‌های داخلی تهران-تهران پزشکي
5 دکتر خدیجه صادقی نژاد 48458 تخصص بیماری‌های داخلی البرز-کرج پزشکي
6 دکتر سیده خدیجه طباطبائی 122423 تخصص بیماری‌های داخلی تهران-پاکدشت پزشکي
7 دکتر نبی اله فرهادیان عزیزی 34122 تخصص بیماری‌های داخلی تهران-تهران پزشکي
8 دکتر فرشته فشارکی 91904 تخصص بیماری‌های داخلی پزشکي
9 دکتر ندا منتهائی 121429 تخصص بیماری‌های داخلی سمنان-سمنان پزشکي
10 دکتر منصوره مکاریان خراسانی 38760 تخصص بیماری‌های داخلی تهران-ورامین پزشکي
11 دکتر حسین میرنامی 20503 تخصص بیماری‌های داخلی تهران-قرچک پزشکي
12 دکتر سیدعبدالرضا میرنجفی زاده 44468 تخصص بیماری‌های داخلی تهران-ورامین پزشکي
13 دکتر فرزانه یوسفی صدر 130554 تخصص بیماری‌های داخلی تهران-ورامین پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا