در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر ورامین | رشته تخصص بیماری‌های کودکان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر عذرا تاجیک 36141 تخصص بیماری‌های کودکان تهران-ورامین پزشکي
2 دکتر زهرا تقی پورصابری 124473 تخصص بیماری‌های کودکان پزشکي
3 دکتر محمدرضا جنیدی جعفری 20505 تخصص بیماری‌های کودکان تهران-ورامین پزشکي
4 دکتر پارینه حیدریان 32937 تخصص بیماری‌های کودکان تهران-ورامین پزشکي
5 دکتر سیروس خبیری 21897 تخصص بیماری‌های کودکان تهران-ورامین پزشکي
6 دکتر محمدرضا دارابی 37870 تخصص بیماری‌های کودکان تهران-ورامین پزشکي
7 دکتر فرح ناز ریحانی فرد 36304 تخصص بیماری‌های کودکان تهران-ورامین پزشکي
8 دکتر کاظم شکیبا 37631 تخصص بیماری‌های کودکان تهران-ورامین پزشکي
9 دکتر پروانه شیرخوانی 38452 تخصص بیماری‌های کودکان تهران-ورامین پزشکي
10 دکتر عبدالرحمن شیری چغاسبزی 51639 تخصص بیماری‌های کودکان تهران-ورامین پزشکي
11 دکتر باقر هاشمی 50303 تخصص بیماری‌های کودکان تهران-ورامین پزشکي
12 دکتر امیر کفائی نژاداصفهانی 32965 تخصص بیماری‌های کودکان تهران-ورامین پزشکي
13 دکتر اروشا گودرزتبریزی 32807 تخصص بیماری‌های کودکان تهران-ورامین پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا