در حال بارگذاری...

استان تهران | شهر ورامین | رشته تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)


1
# پیشوند نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر حسین احمدپور 59218 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) پزشکي نمایش
2 دکتر مهرداد جوانمرد 27517 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-ورامین پزشکي نمایش
3 دکتر خسرو حسین زاده 75401 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-ورامین پزشکي نمایش
4 دکتر مسیح ریخته گر 123668 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-تهران پزشکي نمایش
5 دکتر شیده شهراد 31536 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) پزشکي نمایش
6 دکتر پرویز شهریاری 12869 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-ورامین پزشکي نمایش
7 دکتر کورس صفوی خلیفه سلطانی 16110 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-ورامین پزشکي نمایش
8 دکتر کامبیز طارمیان 63306 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-ورامین پزشکي نمایش
9 دکتر سیما طباطبائی 27772 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-ورامین پزشکي نمایش
10 دکتر امینه غفاری انور 131910 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-تهران پزشکي نمایش
11 دکتر معین مرادپور 150309 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) پزشکي نمایش
12 دکتر بهمن هروی 135370 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) پزشکي نمایش

فهرست اعضا جستجوی اعضا