در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر ورامین | رشته تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر حسین احمدپور 59218 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) پزشکي
2 دکتر مهرداد جوانمرد 27517 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-ورامین پزشکي
3 دکتر خسرو حسین زاده 75401 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-ورامین پزشکي
4 دکتر مسیح ریخته گر 123668 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-تهران پزشکي
5 دکتر شیده شهراد 31536 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) پزشکي
6 دکتر پرویز شهریاری 12869 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-ورامین پزشکي
7 دکتر کورس صفوی خلیفه سلطانی 16110 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-ورامین پزشکي
8 دکتر کامبیز طارمیان 63306 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-ورامین پزشکي
9 دکتر سیما طباطبائی 27772 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-ورامین پزشکي
10 دکتر امینه غفاری انور 131910 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-تهران پزشکي
11 دکتر رکسانا قزوینی 133487 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) تهران-بهارستان پزشکي
12 دکتر معین مرادپور 150309 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) پزشکي
13 دکتر بهمن هروی 135370 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی) پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا