در حال بارگذاری...

استان تهران | شهر ورامین | رشته تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


1
# پیشوند نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر قاسم جنیدی 20053 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-تهران پزشکي نمایش
2 دکتر سیدمجید حسینی 34217 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-ورامین پزشکي نمایش
3 دکتر سیدسجاد حیدری 136174 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) پزشکي نمایش
4 دکتر رسول خوش بخت 128250 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) پزشکي نمایش
5 دکتر بابک رضی زاده 58454 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-ورامین پزشکي نمایش
6 دکتر رضا مقیمی 27395 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-ورامین پزشکي نمایش
7 دکتر ابوالفضل کیانوش 34955 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) تهران-ورامین پزشکي نمایش

فهرست اعضا جستجوی اعضا