در حال بارگذاری...

استان تهران | شهر ورامین | رشته تخصص جراحی عمومی


1
# پیشوند نام نام خانوادگی شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر محمدتقی حساس یگانه 14811 تخصص جراحی عمومی تهران-ورامین پزشکي نمایش
2 دکتر فریبا خدادادی 30749 تخصص جراحی عمومی تهران-ورامین پزشکي نمایش
3 دکتر محمد رضوی 26931 تخصص جراحی عمومی تهران-ورامین پزشکي نمایش
4 دکتر حبیب اله زوارهء 107638 تخصص جراحی عمومی تهران-ورامین پزشکي نمایش
5 دکتر لقمان مهرزاد 43429 تخصص جراحی عمومی آذربایجان غربی-مهاباد پزشکي نمایش
6 دکتر حمیدرضا نجفی 38047 تخصص جراحی عمومی تهران-ورامین پزشکي نمایش
7 دکتر مرتضی نوروزخانی 36165 تخصص جراحی عمومی تهران-ورامین پزشکي نمایش
8 دکتر فرزانه کرمی زرندی 115845 تخصص جراحی عمومی پزشکي نمایش
9 دکتر غلامعلی گلشنی 35492 تخصص جراحی عمومی تهران-ورامین پزشکي نمایش

فهرست اعضا جستجوی اعضا