در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان تهران | شهر ورامین | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر خداداد آزوربریس 127358 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
2 دکتر حسین آقائی 76769 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
3 دکتر نیوشا ابراهیمی 180651 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر محمدرضا ارجمندی فر 46599 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر مهدی اسدجعفری 195270 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر رامبد اشراقی 60111 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
7 دکتر الهه انصاری 148390 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
8 دکتر زهرا اوجانی 161609 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
9 دکتر علی ایزدی 121506 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-تهران دندانپزشکي
10 دکتر تسنیم باقری چناری 128455 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-قرچک دندانپزشکي
11 دکتر آرمین بختیاری 93368 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
12 دکتر جمشید بخشایش اردستانی 90202 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
13 دکتر عبدالعلی بهشتی 66388 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
14 دکتر مهسا بوربور 195332 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
15 دکتر مهدی بوربورشیرازی محمودی 166072 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
16 دکتر مژده بوربورشیرازی محمودی 158871 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-پاکدشت دندانپزشکي
17 دکتر محبوبه تات 99075 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
18 دکتر افسانه تاجیک 169659 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-قرچک دندانپزشکي
19 دکتر نبی اله جعفری 45753 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
20 دکتر محمود جنیدی 15798 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
21 دکتر مهدیه جوادی شریف 155037 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
22 دکتر سعید حاجی خان 156142 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
23 دکتر عسل خدارحمی 144520 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
24 دکتر پریسا خدایاری نمین 129429 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
25 دکتر حدیث خسروی 154712 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
26 دکتر شهرام دانش دوست 103513 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
27 دکتر یاسمن دانشیان 166188 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
28 دکتر علی داودآبادی 108395 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
29 دکتر پریچهر داودزاده 73172 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
30 دکتر رضا درستی زاده 79212 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
31 دکتر فرید درودگر هزاوه 153681 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
32 دکتر عبدالهادی دشتی 94936 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
33 دکتر علیرضا دهش 159186 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
34 دکتر سمیه دژآهنگ 135299 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
35 دکتر زهرا ذوالفقارنیا 173288 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
36 دکتر زهرا رجبی نارکی 140417 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-آبسرد دندانپزشکي
37 دکتر کورش رحیمی کیا 140688 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
38 دکتر مهدی رسول پناه 78271 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
39 دکتر نسرین رسولی 172366 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
40 دکتر بابک رشیدخانی 61769 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
41 دکتر زینب رضائی 158445 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
42 دکتر مریم رضائی مهریزی 98151 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
43 دکتر مجید رضوی نوری 42654 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
44 دکتر محمدعلی رنجبران 191198 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
45 دکتر بهناز روشن نیا 173256 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
46 دکتر بابک زرقانی 167160 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
47 دکتر احسان سلمانی بجستانی 160323 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
48 دکتر رز سمسارزاده 129410 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی تهران-ورامین دندانپزشکي
49 دکتر محسن سنگنیان 139943 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
50 دکتر میثم سنگینان 148670 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا