در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان جنوبی | شهر طبس | رشته تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مریم ابوطالبی چالشتری آ-4057 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
2 دکتر طاهره توحیدی زاده 130700 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-کرمان پزشکي
3 دکتر معصومه جعفری پور آ-4274 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان جنوبی-طبس آزمايشگاهي (باليني)
4 دکتر مینو سلطانی حسینی آ-1367 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان جنوبی-طبس آزمايشگاهي (باليني)
5 دکتر فرید فرخی آ-1728 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان جنوبی-طبس آزمايشگاهي (باليني)
6 دکتر بهنام محبوبی اردکانی 133057 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان جنوبی-طبس پزشکي
7 دکتر علی محمدیان تکمه داش آ-2072 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان جنوبی-طبس آزمايشگاهي (باليني)
8 دکتر ندا کامکار آ-2628 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان جنوبی-طبس آزمايشگاهي (باليني)
9 دکتر ندا کامکار 95768 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان جنوبی-طبس پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا