در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان رضوی | شهر تایباد | رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر عاطفه آقائی 166860 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
2 دکتر امیرحسین آقاسی زاده شعرباف 186252 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان رضوی-تایباد دندانپزشکي
3 دکتر علیرضا احدیان 161747 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
4 دکتر حریر احمدی 201370 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
5 دکتر مسعود ترک زاده 123662 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
6 دکتر گلناز حدیدی 161746 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان رضوی-تایباد دندانپزشکي
7 دکتر احمد حسنی 202956 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان رضوی-تایباد دندانپزشکي
8 دکتر عاطفه حلیمی ماکو 177106 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان رضوی-تایباد دندانپزشکي
9 دکتر محمد حلیمی ماکو 181991 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
10 دکتر قهرمان دبیری 128922 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان رضوی-تربت جام دندانپزشکي
11 دکتر سیمین رحمانی 89499 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان رضوی-تربت جام دندانپزشکي
12 دکتر فاطمه رحمت زاده یوسف آبادی 198779 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان رضوی-تایباد دندانپزشکي
13 دکتر ساجده سالاری 205336 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
14 دکتر سونیا سلیمانی 189624 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
15 دکتر صهبا سلیمانی 188565 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان رضوی-تایباد دندانپزشکي
16 دکتر حسنا عزتی 211644 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
17 دکتر ابوبکر عزیززاده ریزهء 205921 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
18 دکتر زینب عطازاده کردیانی 193762 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
19 دکتر سیدعلی فتاحی 184791 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
20 دکتر علی فهیمیان 202398 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
21 دکتر سیده مریم قاسمی 180241 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان رضوی-تایباد دندانپزشکي
22 دکتر امیر متعلمی 188720 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان رضوی-تایباد دندانپزشکي
23 دکتر علی محمدآبادی 117196 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان رضوی-تربت جام دندانپزشکي
24 دکتر محمدتقی ملک محمدی کاخکی 30908 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان رضوی-تایباد دندانپزشکي
25 دکتر نسرین نصیری پشته ئی 205364 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
26 دکتر دانیال نورمحمدی حسینی ئی 168501 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان رضوی-مشهد دندانپزشکي
27 دکتر متین نیک فرجام نشتیفانی 177616 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
28 دکتر حسام پهلوان 198229 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي
29 دکتر خدیجه گردی 192503 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی خراسان رضوی-تایباد دندانپزشکي
30 دکتر حسین یوسفی 184253 دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی دندانپزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا