در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان رضوی | شهر نیشابور | رشته تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر منا آریامنش 142741 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر علی جلایری نیا 143827 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر فرزانه خزیمه 118800 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
4 دکتر سیده ندا سجادی ساروی آ-3794 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
5 دکتر سیده ندا سجادی ساروی 124328 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
6 دکتر سعیده شفیعی آ-4728 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور آزمايشگاهي (باليني)
7 دکتر سعیده شفیعی 147816 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
8 دکتر معصومه صفائی 132791 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
9 دکتر فرزانه فرزاد آ-4443 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور آزمايشگاهي (باليني)
10 دکتر فرزانه فرزام آ-3765 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-سبزوار آزمايشگاهي (باليني)
11 دکتر فرزانه فرزام 122399 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
12 دکتر میثم قوامی آ-3597 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
13 دکتر میثم قوامی 117809 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر فرشاد معروضی 78037 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
15 دکتر سمانه مهجوری 140889 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
16 دکتر مهرداد مهرابیان فرد آ-3573 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور آزمايشگاهي (باليني)
17 دکتر مهرداد مهرابیان فرد 112688 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا