در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان رضوی | شهر نیشابور | رشته تخصص بیماری‌های داخلی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر ریحانه آتشگاهیان 134939 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-تایباد پزشکي
2 دکتر مهدی ابدانی 102501 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
3 دکتر زهرا ادگی 104120 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر گیتا اسفندی 105972 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
5 دکتر غزاله اعظمی 100723 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-مشهد پزشکي
6 دکتر محسن تقی آبادی 81996 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
7 دکتر مریم جغتائی 85137 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
8 دکتر گلرخ حریری 139572 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر محمدعلی حسینی پیروز 123496 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-تربت حیدریه پزشکي
10 دکتر افشین دبیدیان 65711 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
11 دکتر ریحانه رضائی 139202 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
12 دکتر رضا صالحی منظری 141273 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-تربت حیدریه پزشکي
13 دکتر زهرا عشقی 105934 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
14 دکتر منصور علی زاده 17209 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
15 دکتر سیدمصطفی پورحسینی 151889 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
16 دکتر الناز چرتاب خیابانی 113872 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
17 دکتر محمد کاوندی 150181 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا