در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان رضوی | شهر نیشابور | رشته تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر الهام براهنی فر 95352 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
2 دکتر امیررضا بیک محمدی 133490 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
3 دکتر سیدمیلاد تقدیسی حیدریان 159265 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر محمدرضا تقوی 36066 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
5 دکتر نسترن توحیدی 92487 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
6 دکتر شهرزاد جهانیان 120887 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-مشهد پزشکي
7 دکتر فریبا زهدی 38406 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
8 دکتر سیمین عباسیان 54967 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
9 دکتر موسی الرضا محمدآبادی 53720 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-مشهد پزشکي
10 دکتر سیدمحمد مرعشی 21598 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
11 دکتر وجیهه کارگرشورکی 139831 تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا