در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان رضوی | شهر نیشابور | رشته تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر سروش استیلائی 133636 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
2 دکتر ملیحه بکائیان 148229 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
3 دکتر سیدمحمود حسینی 165772 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
4 دکتر فاطمه سادات حسینی 134002 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
5 دکتر محمود دستمال چی 15776 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
6 دکتر مریم رجائی 165774 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر بمانه رستمی 142560 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-تربت حیدریه پزشکي
8 دکتر محمد زروندی 105407 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
9 دکتر علی سلطانی 84512 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
10 دکتر محمد سپهریان 54156 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
11 دکتر محمودرضا صدر 21147 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
12 دکتر محسن غفورپوریزدی 97475 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
13 دکتر ابوالفضل محمودزاده 119613 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
14 دکتر مریم پیروزی 111142 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا