در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان رضوی | شهر نیشابور | رشته تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر سعید اسکندری ترک 79317 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
2 دکتر محمدامین بزرگ نیا 142495 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
3 دکتر سیدمرتضی جعفریان شهری 128485 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
4 دکتر سیدحجت حجازی 118614 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
5 دکتر علی دستجردی 93841 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
6 دکتر محسن دشتبانی 108720 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر مرتضی دهنوخلجی 140981 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
8 دکتر محمد راسخی نیا 151990 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
9 دکتر محمدعلی طاهرنیا 14937 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
10 دکتر پریسا طاهرنیا 87188 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
11 دکتر مهدی معصومی نیا 136106 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
12 دکتر علیرضا پولادسنج 48608 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا