در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان رضوی | شهر نیشابور | رشته تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر سعید اکبری 72372 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
2 دکتر امیرحسین بشاش 113737 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
3 دکتر سیدوهاب بنکدار 9381 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
4 دکتر فاطمه ذبیحی نیشابوری 95684 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
5 دکتر حمید رضائی 76633 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
6 دکتر محسن سلطانی راد 113794 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
7 دکتر سهیل کسائیان نائینی 167826 تخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا