در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان رضوی | شهر نیشابور | رشته تخصص روان‌پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر ابراهیم ارکانی 38097 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
2 دکتر فریبرز استیلائی 123912 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
3 دکتر مجیده بلوکی 133093 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
4 دکتر الهام حسامی 91985 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
5 دکتر فاطمه خانی 147461 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر هدی خطیبی مقدم 141427 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
7 دکتر حمید دانائی 125957 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
8 دکتر زهرا سپهری فر 125450 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
9 دکتر نگار شمسکی 159266 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
10 دکتر فرهاد ضیاءشکوریان 157282 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
11 دکتر راحله لشکرنویس 94627 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
12 دکتر سعید منصوری 62912 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
13 دکتر ثریا کسائیان نائینی 37862 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي
14 دکتر زهرا کفعمی خراسانی 139830 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر عاطفه گیلان ورنوسفادرانی 145514 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-نیشابور پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا