در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان رضوی | شهر نیشابور | رشته کارشناسی گفتاردرمانی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 فرزانه آتشی گ-1583 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
2 فاطمه آشنا گ-3312 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
3 فریده احسانی فر گ-1722 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان رضوی-نیشابور گفتاردرماني
4 نغمه بیضائی گ-938 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
5 خلیل اله تاتاری گ-1573 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان رضوی-نیشابور گفتاردرماني
6 ابراهیم خیرابادی گ-3361 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
7 مریم دهقانی گ-1602 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان رضوی-نیشابور گفتاردرماني
8 فرناز دهنوی گ-2332 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان رضوی-نیشابور گفتاردرماني
9 نرگس ذاکری گ-1894 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان رضوی-نیشابور گفتاردرماني
10 سیداحمد رضائی عنبرکه گ-3129 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
11 دینا زنجانی گ-1469 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان رضوی-نیشابور گفتاردرماني
12 هدیه زینلی گ-2035 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
13 منیره سلطانی گ-1473 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان رضوی-نیشابور گفتاردرماني
14 فرشته شایان گ-988 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
15 کریم شجاعی گ-1595 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
16 مهسا شفیعی گ-3569 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
17 مینا شمس آبادی گ-1730 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
18 زهرا شوروزی گ-1993 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان رضوی-نیشابور گفتاردرماني
19 زهرا شورگشتی گ-1236 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان رضوی-نیشابور گفتاردرماني
20 فائزه فاضلی گ-3607 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
21 ناهید فرجادفر گ-696 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان رضوی-نیشابور گفتاردرماني
22 مینا فروغ بخش گ-3323 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
23 شیماسادات لکزیان گ-2044 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان رضوی-نیشابور گفتاردرماني
24 لیلی محمدی گ-2856 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
25 نرجس محمدی گ-2425 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان رضوی-احمدآباد گفتاردرماني
26 مهدی معتمدی گ-1171 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان رضوی-نیشابور گفتاردرماني
27 عطیه سادات موسوی عمادی گ-2416 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
28 رضا نانواباشی گ-592 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان رضوی-نیشابور گفتاردرماني
29 هدا نعیمی قلی مشهد گ-126 کارشناسی گفتاردرمانی خراسان رضوی-نیشابور گفتاردرماني
30 کیارش گلستانی گ-3729 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني
31 فائزه یزدان فر گ-3646 کارشناسی گفتاردرمانی گفتاردرماني

فهرست اعضا جستجوی اعضا