در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان رضوی | شهر کاشمر | رشته تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر حسن جباری آ-2917 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-بردسکن آزمايشگاهي (باليني)
2 دکتر زهرا حسینی 137674 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر عباس شاکری جوشقان 49305 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
4 دکتر سمیه شفیعی فروتقه 135787 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-خلیل آباد پزشکي
5 دکتر سمیه شفیعی فروتقه آ-4566 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-بردسکن آزمايشگاهي (باليني)
6 دکتر سها ضیا آ-5062 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
7 دکتر شیرین طرازجمشیدی آ-2887 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-بردسکن آزمايشگاهي (باليني)
8 دکتر نجمه السادات فدائی آ-5190 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر آزمايشگاهي (باليني)
9 دکتر فاطمه فرهنگدوست آ-3576 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-مشهد آزمايشگاهي (باليني)
10 دکتر فاطمه فرهنگدوست 133298 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
11 دکتر شادی قنادکافی آ-2092 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر آزمايشگاهي (باليني)
12 دکتر شادی قنادکافی 77715 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
13 دکتر علی رضا مشیراحمدی آ-3146 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر آزمايشگاهي (باليني)
14 دکتر علی رضا مشیراحمدی 86747 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
15 دکتر اعظم مهرمزین آ-4836 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)

فهرست اعضا جستجوی اعضا