در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان رضوی | شهر کاشمر | رشته تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر فاطمه اولیائی ترشیزی 144126 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر علی ذوالفقارزاده 89385 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
3 دکتر یلدا رضائی سبزوار 155672 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر محمد زارع مهرجردی 143999 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
5 دکتر سیدسهیل سادات 43277 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
6 دکتر مجتبی صمیمی 175887 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر ادریس علیشاهی 126463 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر زکیه قربان پور 142949 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
9 دکتر سیده الهام پیشنماز 144341 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا