در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خراسان رضوی | شهر کاشمر | رشته تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر علیرضا باغیاری 155482 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-بردسکن پزشکي
2 دکتر محمد به آذین 158976 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر محمدکاظم خالصی 97816 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
4 دکتر احمد طاهری 68302 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
5 دکتر مجتبی فرجاد 76620 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
6 دکتر حسن مستغیثی نامقی 38336 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
7 دکتر ابوالقاسم هراتی 27659 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي
8 دکتر امیرحسین کسائیان نائینی 138653 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان رضوی-کاشمر پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا