در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر آبادان | رشته تخصص بیماری‌های کودکان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر پریا اسرار 118736 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
2 دکتر بیژن حافظی 7564 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
3 دکتر شکوفه حدادی 131489 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر آرمین خالق جو 81736 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
5 دکتر منوچهر عاصمی 6079 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
6 دکتر یعقوب عبداله زاده سنگرودی 49818 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
7 دکتر مریم عصاره زادگان دزفولی 42539 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
8 دکتر نهادمحمودمحمد علیان ات-30 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان اتباع خارجي - پزشکي
9 دکتر شقایق مرادیان 163396 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر لاله نجار 133286 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بندرماهشهر پزشکي
11 دکتر آیدا کمالی 137750 تخصص بیماری‌های کودکان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا