در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر آبادان | رشته تخصص جراحی عمومی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر سیدحسام دانشگر 130818 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر امیر شیرعلی 122282 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر سیدمحمد صالحی بهبهانی 134685 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر مصطفی فرج پور 118057 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
5 دکتر فایز فرزام نیا 107788 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
6 دکتر حبیب محمودخالصی 28073 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
7 دکتر عادل منصوری 53390 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-اهواز پزشکي
8 دکتر حسن نراقی 7201 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
9 دکتر سعید نصفت 7628 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
10 دکتر احمد نصیری 50312 تخصص جراحی عمومی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا