در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر آبادان | رشته تخصص روان‌پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر نساء اسدی 142178 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر کیارش ایمانی نیاکی 52280 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-خرمشهر پزشکي
3 دکتر ساحل سبزواری زاده 109583 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
4 دکتر الهام ضیائی 128405 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مرکزی-خمین پزشکي
5 دکتر ساجده ظریف 142682 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
6 دکتر علیرضا قادری 73528 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
7 دکتر ماریا قاروئی آهنگر 73770 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
8 دکتر زهرا قربانی 106677 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر آلنا مکوندی 135094 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر نسرین چینی ساز 33144 تخصص روان‌پزشکی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا