در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر آبادان | رشته تخصص زنان و زایمان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر پروین آرین 71707 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
2 دکتر شقایق آسترکی 95116 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
3 دکتر فروزان اسمعیلی 109264 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
4 دکتر ریحانه فاتح 130817 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر طاهره فرهمندیان 64583 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
6 دکتر سمیه قره حسنلو 155157 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
7 دکتر ناهید قلی نژاد 86225 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
8 دکتر زهرا مجدفر 6694 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
9 دکتر فرشته نصاری 169835 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر مهدیه نظرپور 158122 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
11 دکتر راضیه پژوهان فر 133161 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا