در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر آبادان | رشته تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مرتضی بهگام 30111 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
2 دکتر فریده حسین زاده 157779 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر رضا شیخ پورجونکی 94001 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
4 دکتر سوزان عادل شکر ات-267 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی اتباع خارجي - پزشکي
5 دکتر عباس غفاری اوغانی 37859 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
6 دکتر فرشاد قنواتی 42720 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
7 دکتر نیلوفر مجدی نسب 122082 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-خرمشهر پزشکي
8 دکتر محمدرضا مرادی 169658 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر حجت اله نجفی 31894 تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا