در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر بهبهان | رشته تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر الهه برازنده 145379 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر کوثر جلالوند آ-4942 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
3 دکتر کوثر جلالوند 148230 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر سیدعبدالمجید حسینی آ-1833 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان آزمايشگاهي (باليني)
5 دکتر مهرزاد خوش نما آ-2618 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
6 دکتر مهرزاد خوش نما 89636 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر رؤیا داستانیان 113597 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
8 دکتر محمد روزی طلب 54535 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
9 دکتر محمد روزی طلب آ-1857 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان آزمايشگاهي (باليني)
10 دکتر آزاده زمانی بهبهانی آ-4503 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
11 دکتر آزاده زمانی بهبهانی 130445 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
12 دکتر سعیده سروریان آ-1977 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان آزمايشگاهي (باليني)
13 دکتر حبیب اله شریعتی آ-4468 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
14 دکتر حبیب اله شریعتی 42199 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر محمود طاهری آ-1938 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
16 دکتر محمود طاهری 38161 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر سیدعبدالحمید پیمبرنیا آ-1046 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
18 دکتر سیدعبدالحمید پیمبرنیا 35952 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا