در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر بهبهان | رشته تخصص بیماری‌های داخلی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر حبیب اله ارجمندی 35859 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
2 دکتر حشمت اله اکبری 84289 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر آزیتا ایرانی 33934 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
4 دکتر مهدی خورشیدی 139338 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر مرتضی دهداری ابراهیمی 69588 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
6 دکتر شیما دهدشتی ها 126263 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
7 دکتر شهریار روزی طلب 44467 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
8 دکتر غلامرضا سرسازی 25741 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
9 دکتر جمال سید 25196 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
10 دکتر سحر شاکری 159652 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
11 دکتر مرضیه طباطبائی نژاد 147344 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
12 دکتر مریم علمداری 147395 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
13 دکتر مهنوش مقیمی 131000 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی فارس-شیراز پزشکي
14 دکتر نوید نجارپور 139596 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بندرماهشهر پزشکي
15 دکتر راضیه نوری نژاد 73028 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
16 دکتر رویا ورزنده 157161 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر بابک پیدایش 63060 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا