در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر بهبهان | رشته تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر محمدرضا ارفاقی 124621 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی فارس-مرودشت پزشکي
2 دکتر یداله امینی 35717 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
3 دکتر بهار رضائی زارعی 98493 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر مهرنوش رنگ ریز 141128 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بندرماهشهر پزشکي
5 دکتر فرزین عرب زاده 50794 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
6 دکتر فرزانه فروزان 113862 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر آرش محبی 88569 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر سیدمحمدعلی معاشی 134441 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر مهدی ملکی 87615 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
10 دکتر نیلوفر کولوئی 141172 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
11 دکتر وینا گودرزی 146272 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر جعفر یوسفی 61814 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا