در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر بهبهان | رشته تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مهران بهادری 52646 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر رامین بیدار 116969 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
3 دکتر مانی زارع 140756 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی فارس-شیراز پزشکي
4 دکتر سیدمحمد سیدی 50947 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
5 دکتر عنایت اله طبیبی 26035 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
6 دکتر سیدمحمدحسن مجتهدزاده 28994 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-بهبهان پزشکي
7 دکتر رضا محمدی 148532 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی اصفهان-اصفهان پزشکي
8 دکتر پویا مشکدار 152357 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا