در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان خوزستان | شهر شادگان | رشته دکترای حرفه‌ای پزشکی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر علیرضا آذرکیش 125736 دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-اهواز پزشکي
2 دکتر مریم ابراهیمی لقا 157526 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر شیما بیگدلی خیبری 200281 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر سعید تقوی فر 163023 دکترای حرفه‌ای پزشکی آذربایجان غربی-ارومیه پزشکي
5 دکتر رضا تمدن 203728 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر انور ثانی 100283 دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-شادگان پزشکي
7 دکتر حسین ثانی 122837 دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-شادگان پزشکي
8 دکتر گلشن حاتمی 178798 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر شیرین حاجت زاده 167246 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر مصطفی حاجی رضائی 144553 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
11 دکتر مسعود حسیبی 41848 دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-شیروان پزشکي
12 دکتر سیده آسیه دلپذیر 142780 دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
13 دکتر مژگان دیلمانی 156363 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر مهران ذاکرکیش 68498 دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-شادگان پزشکي
15 دکتر حمیدرضا رجائی نژاد 173229 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
16 دکتر علی اکبر رجبی 167444 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر محمدحسین رحمانی زاد 92030 دکترای حرفه‌ای پزشکی یزد-یزد پزشکي
18 دکتر حمید رضائی 71940 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
19 دکتر قاسم رمضانی 161599 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
20 دکتر امیر زاویه 166071 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
21 دکتر حمید زمان پور 43388 دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-شادگان پزشکي
22 دکتر امیرهمایون سالک مهدی 60308 دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
23 دکتر امل سباتی 68127 دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-شادگان پزشکي
24 دکتر بهاره سلیمانی زاده 103928 دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-شادگان پزشکي
25 دکتر علی شیربچه 175676 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
26 دکتر حبیب صاکی 61967 دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-آبادان پزشکي
27 دکتر سیدضیاء طباطبائی 162448 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
28 دکتر حسن فالی نژاد 55062 دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-شادگان پزشکي
29 دکتر عادل فیاض پور 94267 دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-شادگان پزشکي
30 دکتر الهه قادری 155906 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
31 دکتر سعید لب خنده 65754 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
32 دکتر ناصرحسین لعلی پشاوک 133877 دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-شادگان پزشکي
33 دکتر روناک مجتهدزاده 113478 دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-شادگان پزشکي
34 دکتر سروناز محرابی 161095 دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-شادگان پزشکي
35 دکتر مریم محسنی کیا 145788 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
36 دکتر محمدحسین مختاری 167103 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
37 دکتر فیروزه منصوب عباسی 71148 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
38 دکتر عیسی منصوری اصل 122047 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
39 دکتر علی نژادیان 105384 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
40 دکتر زینب کاشی ساز 212532 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
41 دکتر محمد کرمی عبد 175607 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
42 دکتر حسین کریمیان فر 162682 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
43 دکتر رها کیانی 197293 دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
44 دکتر رضا یادکارصالحی 140625 دکترای حرفه‌ای پزشکی خوزستان-گتوند پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا