در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان سیستان و بلوچستان | شهر زابل | رشته تخصص بیماری‌های داخلی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر رقیه حسین بیگی 106302 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر زهرا سپهری 102499 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
3 دکتر محمدصادق شاد ات-74 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل اتباع خارجي - پزشکي
4 دکتر فاطمه شرفی 158698 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر الناز شفیقی شهری 124140 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
6 دکتر عباس شیبک 92336 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
7 دکتر دادخدا صوفی 72343 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
8 دکتر الهام طاهری بروجنی 132367 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
9 دکتر حلیمه عالی 53653 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
10 دکتر فاطمه نظری سیاسر 85040 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
11 دکتر مهدی نوری جنگی 117989 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
12 دکتر محمود نکوئی 50853 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
13 دکتر فرهاد یارمحمدی 76998 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا