در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان سیستان و بلوچستان | شهر زابل | رشته تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر راضیه بهزادمهر 120293 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر بهناز جاهد 162499 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر هما حسین پور 133075 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
4 دکتر حمیدرضا زهره ای 77921 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
5 دکتر فاطمه سلجوقی 123477 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
6 دکتر محمد شیردلی 139168 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زاهدان پزشکي
7 دکتر سیدعلی میرعباسی 94999 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
8 دکتر جعفر نوری 109123 تخصص تصویربرداری (رادیولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا