در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان سیستان و بلوچستان | شهر زابل | رشته تخصص زنان و زایمان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر گلسا آبکار 147313 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
2 دکتر فرشته احمدیان 20917 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر فهیمه اویسی 146971 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر فاطمه بهرامی 146685 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زاهدان پزشکي
5 دکتر بهاره بهی 122058 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
6 دکتر ملیحه رخشانی فر 156025 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
7 دکتر زینب سرگلزائی 111276 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر اعظم شرفی 120349 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي
9 دکتر بتول شهرکی مجاهد 70711 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر فرانک پری افسای 85761 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زابل پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا