در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابلسر | رشته تخصص زنان و زایمان# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر معصومه آزادبر 44221 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
2 دکتر جینا بهفر 24938 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
3 دکتر سوسن بینش 57108 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
4 دکتر حامده تقوی جلودار 122165 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی خراسان شمالی-آشخانه پزشکي
5 دکتر فاطمه حساس دلیرخواه 60440 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
6 دکتر سیده زهرا سیف اله پورلداری 87583 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
7 دکتر آذین قادسی 58614 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
8 دکتر عاطفه قاسمی بنهی 128684 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
9 دکتر محبوبه قدم زاده 55601 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
10 دکتر مهین دخت قنبری 56451 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
11 دکتر فرخنده نوذری 47983 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
12 دکتر نغمه نورانی 105908 تخصص زنان و زایمان|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا