در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر افشین آگاه 52174 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
2 دکتر افشین آگاه آ-1942 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل آزمايشگاهي (باليني)
3 دکتر سارا بابازاده آ-4609 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
4 دکتر سارا بابازاده 151132 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر فاطمه تیموریان آ-4202 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
6 دکتر اکرم السادات حسینی 75681 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
7 دکتر سودابه خاتمی فیروزابادی آ-1014 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل آزمايشگاهي (باليني)
8 دکتر ماندانا رحیمی آ-3716 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل آزمايشگاهي (باليني)
9 دکتر محمد رعنائی 91818 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
10 دکتر سیده سمیه رمضان نژادکرانی 122394 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
11 دکتر سیده سمیه رمضان نژادکرانی آ-5481 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
12 دکتر ارمیا زاهدپاشا آ-4835 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی سیستان و بلوچستان-زاهدان آزمايشگاهي (باليني)
13 دکتر ارمیا زاهدپاشا 135059 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر شاهرخ سلماسی زاده 1623 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
15 دکتر شیما سلیمانی امیری آ-3031 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
16 دکتر مجید شربت داران آ-998 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل آزمايشگاهي (باليني)
17 دکتر مجید شربت داران 29610 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
18 دکتر شهریار شفائی آ-729 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل آزمايشگاهي (باليني)
19 دکتر انسیه شفیق 18298 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
20 دکتر پروین ضراب پوری 26494 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
21 دکتر پروین ضراب پوری آ-1123 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
22 دکتر علیرضا فیروزجاهی آ-947 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل آزمايشگاهي (باليني)
23 دکتر علیرضا فیروزجاهی 30475 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
24 دکتر حسین قربانی آ-3496 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل آزمايشگاهي (باليني)
25 دکتر حسین قربانی 102203 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
26 دکتر ملیحه محمدحسینی آ-4600 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
27 دکتر زهرا مدبر آ-5464 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
28 دکتر زهرا مدبر 153747 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
29 دکتر شهرام منصورعراقی 43847 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
30 دکتر الناز مهدی پورچاری 132988 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
31 دکتر کورش موقرنژاد آ-3135 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی آزمايشگاهي (باليني)
32 دکتر کورش موقرنژاد 84348 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
33 دکتر رضا نبوی آ-2233 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل آزمايشگاهي (باليني)
34 دکتر حسین ندیمی بارفروشی 54821 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-آمل پزشکي
35 دکتر حسین ندیمی بارفروشی آ-2272 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-فریدونکنار آزمايشگاهي (باليني)
36 دکتر زینب وثوق آ-4953 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل آزمايشگاهي (باليني)
37 دکتر بیژن پورداداش میری 15116 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
38 دکتر بیژن پورداداش میری آ-590 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل آزمايشگاهي (باليني)
39 دکتر محمد پورنصراله امیری 57088 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
40 دکتر محمد پورنصراله امیری آ-1906 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل آزمايشگاهي (باليني)
41 دکتر قدسیه کامرانی 108072 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
42 دکتر صبا گیلکی بیشه 118136 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
43 دکتر صبا گیلکی بیشه آ-3370 تخصص آسیب‌شناسی (پاتولوژی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل آزمايشگاهي (باليني)

فهرست اعضا جستجوی اعضا