در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص بیماری‌های داخلی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مرضیه ادبی 125799 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
2 دکتر مهدی اسماعیلی جدیدی 92062 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
3 دکتر حسن اشرفیان امیری 62401 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
4 دکتر مینا امامی 62777 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر بهاره انجیل الی 138121 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
6 دکتر حسین برزگردرویش 14609 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
7 دکتر پدرام بیگوند 154312 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر مژگان تیمورزاده بابلی 75475 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
9 دکتر زینب جعفریان دیوکلائی 150986 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
10 دکتر بهزاد حیدری 11414 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
11 دکتر سحر خسروی 96673 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
12 دکتر محمدمهدی رجب پور 133733 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
13 دکتر محمد رحیمی 165664 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
14 دکتر سیامک رضائی 145518 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
15 دکتر مریم رمضان پور 115189 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
16 دکتر سوده رمضانی نژاد 133959 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
17 دکتر بخت روشن 19069 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
18 دکتر سیدمحمدحسن ساتری 55142 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
19 دکتر محجور ساجدی 78568 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
20 دکتر ناصر سالور 13024 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
21 دکتر محمد سالکی 36426 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
22 دکتر مرتضی سروش 14859 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-قایم شهر پزشکي
23 دکتر بهاره شاطری امیری 159278 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
24 دکتر میرهادی طاهری 27998 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
25 دکتر فاطمه عباس زاده مرزبالی 168620 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
26 دکتر حسین عمران پوربندپی 139188 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
27 دکتر حسین فضلعلی زاده 48202 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
28 دکتر مژگان فلکی 139861 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
29 دکتر کامران محمدی 155784 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
30 دکتر جمشید مسلمی 9647 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
31 دکتر حسین مصباح 17218 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
32 دکتر حامد مهدی نژادگرجی 102705 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
33 دکتر سیدعباس واجدی 49668 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
34 دکتر محبوبه ونهاری 45838 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
35 دکتر فاطمه پورشعبان اوشیبی 49525 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
36 دکتر مسعود پیرزاده 11988 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
37 دکتر فاطمه کریم پور 102689 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
38 دکتر زهرا یاری 112231 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
39 دکتر عاطفه یداله زاده چاری 144269 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
40 دکتر الهام یزدانی میارکلائی 147601 تخصص بیماری‌های داخلی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا