در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص بیهوشی# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر حکیمه آل رضاامیری 31075 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
2 دکتر نیما امیراسماعیلی 135719 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
3 دکتر احمد باقرپورطهرانی 26026 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
4 دکتر شیوا برزگری 124329 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی گلستان-آزادشهر پزشکي
5 دکتر حبیب ثریائی 49624 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
6 دکتر لادن جهانشاهی 93723 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
7 دکتر بهمن حسن نسب 43451 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
8 دکتر مجید خاکزاد 120389 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
9 دکتر علی رسوم جلالی 77533 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
10 دکتر رضا روجائی 125810 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
11 دکتر شیروین شریف پور 40032 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
12 دکتر سیدمهدی صحابی 92599 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
13 دکتر فرشاد صفری 52345 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
14 دکتر سیدمهران علمی 66779 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
15 دکتر ابراهیم علیجان پوراطاقسرا 32434 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
16 دکتر ابوالحسن غفاری 6197 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
17 دکتر صفا فرخ تبار 151663 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی کرمان-سیرجان پزشکي
18 دکتر ساره فقانی 126314 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-قایم شهر پزشکي
19 دکتر سیداحمد قاسمی 115854 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
20 دکتر محمد محمدی 46003 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
21 دکتر عذرابیگم مولائی 34759 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
22 دکتر مهرافزا میر 38695 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
23 دکتر میلاد میناگر 119076 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
24 دکتر عارف نجاتی 86781 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
25 دکتر فرشته نظیری 13384 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
26 دکتر نیلوفر نقی زاده 56539 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابلسر پزشکي
27 دکتر محمود نوری امیرکلائی 97072 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
28 دکتر قاسم یوسف نیاپاشا 73813 تخصص بیهوشی|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا