در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر مهرآسا آوری 45466 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
2 دکتر حسین ادهمی جمنانی 87570 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی فارس-شیراز پزشکي
3 دکتر سیدمختار اسمعیل نژادگنجی 19999 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
4 دکتر مرتضی بلمه 107186 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
5 دکتر مسعود بهرامی فریدونی 19643 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
6 دکتر ناصر جان محمدی 17232 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
7 دکتر غفار حبیبی شکردشت 83368 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
8 دکتر رضا خلیلی جمنانی 111912 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی سمنان-دامغان پزشکي
9 دکتر علی دشتی ناصرآبادی 76798 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
10 دکتر وحید دهقان 91720 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
11 دکتر سیدرحیم رجبی ولوکلائی 119602 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
12 دکتر علی رنج کش کلاگر 26943 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
13 دکتر محمد روحی 30768 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
14 دکتر ایلیا روشنی 134257 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
15 دکتر جابر سلیمانی امیری 96661 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
16 دکتر علی اصغر عالمیان درونکلا 151003 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی تهران-تهران پزشکي
17 دکتر سیاوش قاروی آهنگر 108152 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
18 دکتر مسعود نعمتی 28232 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
19 دکتر مهرداد نیکزاد 12970 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
20 دکتر شکوفه کامکار 39368 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-قایم شهر پزشکي
21 دکتر یحیی کیانی 65589 تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا