در حال بارگذاری...

سامانه جستجوی اعضاء نظام پزشکی

استان مازندران | شهر بابل | رشته تخصص جراحی مغز و اعصاب# نام شماره نظام پزشکی رشته تحصیلی شهر نوع عضویت
1 دکتر هادی ابراهیمی 91399 تخصص جراحی مغز و اعصاب|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
2 دکتر مصطفی اسمعیل نیاشیروانی 132090 تخصص جراحی مغز و اعصاب|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
3 دکتر علی رضا دانش 47795 تخصص جراحی مغز و اعصاب|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
4 دکتر جواد رضانژاد 166729 تخصص جراحی مغز و اعصاب|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
5 دکتر ابراهیم سرابی 113356 تخصص جراحی مغز و اعصاب|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
6 دکتر سیدمحمدرضی سفیدگر 95391 تخصص جراحی مغز و اعصاب|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
7 دکتر آیدین شاکری 129459 تخصص جراحی مغز و اعصاب|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
8 دکتر سیدحسن عزب دفتری 20107 تخصص جراحی مغز و اعصاب|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
9 دکتر احسان علوی 98073 تخصص جراحی مغز و اعصاب|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
10 دکتر سعید قاروئی آهنگر 130590 تخصص جراحی مغز و اعصاب|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي
11 دکتر حسام قدیریان 128382 تخصص جراحی مغز و اعصاب|دکترای حرفه‌ای پزشکی پزشکي
12 دکتر هاشم هوشیارافتخاری 26655 تخصص جراحی مغز و اعصاب|دکترای حرفه‌ای پزشکی مازندران-بابل پزشکي

فهرست اعضا جستجوی اعضا